avatar

Англи хэлний хичээл1

2011-01-31,11:44


To be-Am/Is/Are (To be үйл үг)

To be үйл үг нь англи хэлний хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг үйл үг юм. Энэ нь туслах ба гол үйл үг болон хэрэглэгдэж болно. Бараг бүх үйл үгнүүд ямар нэг төрлийн үйл хөдлөлийг илэрхийлж байдаг бол To be үйл үг нь дангаараа хэрэглэгдэж байгаа тохиолдолд ихэвчлэн нөхцөл байдлыг илэрхийлэхэд ашиглагдана.  Энэ үйл үг хүн, юмс, үзэгдлийг тодорхойлж хэлэхэд мөн харилцаа, сэтгэлийн хөдөлгөөн зэргийг илэрхийлдэг. Маш энгийнээр тодорхойлвол одоо цаг дээр:

1. Мэдээллийн шинжтэй 

    I am a doctor.

    That is a car.

    They are students

2. Шинж тэмдэгийн чанартай  

    She is beautiful.

    My grandmother is very old.

    Richy is rich.

3. Байрлал заасан гэсэн утгуудыг илэрхийлдэг

    The key is under the table. 

    There is a tree behind our house.

 

To be үйл үг ганц ба олон тоон дээр хувирч хэрэглэгддэг

Ганц тоо

 

Олон тоо

 

I

am

You

are

You

are

We

are

He/She/It

is

They

areAm/Is/Are

Асуулт

Зөвшөөрсөн өгүүлбэр +

Үгүйсгэсэн өгүүлбэр -

Ганц тоо

Бичгийн хэлбэр

Ярианы товчилсон хэлбэр

Бичгийн хэлбэр

Ярианы товчилсон хэлбэр

Am I?

I am

I`m

I am not

I`m not

Are you?

You are

You`re

You are not

You`re not

эсвэл

You aren`t

Is he?

Is she?

Is it?

He is

She is

It is

 

He`s

She`s

It`s

 

He is not

She is not

It is not

He isn`t
She isn`t
It isn`t

эсвэл

He`s not
She`s not
It`s not

Олон тоо

 

 

 

 

Are we?

We are

We`re

We are not

We aren`t
эсвэл
We`re not

Are you?

You are

You`re

You are not

You`re not
эсвэл
You aren`t

Are they?

They are

They`re

They are not

They aren`t эсвэл
They`re notЖишээ нь:

http://edu.olloo.mn/english/content_files/picture/images1.jpg

He
is a teacher.

Тэр бол багш.

http://edu.olloo.mn/english/content_files/picture/images2.jpg

The Boy
is plaуing now.

Жаал хүү бол одоо тоглож байна.

http://edu.olloo.mn/english/content_files/picture/4055.jpg

He
is tired.

Тэр бол ядарчихаж.Жишээ нь:

 

Am/Are

Is

Нэр үгтэй

Are you an English teacher? Та англи хэлний багш уу?

Mr.Bean is an English teacher. Бэн бол англи хэлний багш.

Тэмдэг нэртэй

I`m tired. Би ядарч байна.

She`s English. Тэр бол англи хүн.

Байрлал болон цаг хугацааг тайлбарлахад

They`re at home. Тэд гэртээ байгаа.

It`s 9 o`clock. Одоо 9 цаг болж байна.

Нас хэлэхэд

I`m 44. Би 44 тэй.

He`s 2 years old. Тэр 2 настай.

Одоо үргэлжилсэн цагийн хэлбэрт

We`re learning English. Бид англи хэл сурч байгаа.

She`s teaching English. Тэр англи хэл зааж байна.

 

 

Am/Are

Is

Асуулт

"Am I disturbing you?" Би танд саад болж байна уу?

"Is this your coat?" Энэ таны хүрэм үү?

Зөвшөөрсөн хариулт + Yes

"Yes, you are. We`re very busy." Тийм, саад болж байна. Бид маш завгүй байна.

"Yes, it is" Тийм, мөн.

Үгүйсгэсэн хариулт - No

"No, you`re not. We aren`t very busy." Үгүй, чи саад болоогүй. Бид завтай байна.

"No, it isn`t" Үгүй, энэ биш.

Greetings (Мэндчилгээ)

http://edu.olloo.mn/english/images/play_video.gifВидео vзэх


http://edu.olloo.mn/english/content_files/picture/hero.jpg


Everyday Greetings - Өдөр дутмын мэндчилгээ

Good morning - Өглөөний Мэнд http://edu.olloo.mn/english/images/sound_icon.gifАудио сонсох

Good afternoon - Өдрийн мэнд http://edu.olloo.mn/english/images/sound_icon.gifАудио сонсох

Good evening - Оройн Мэнд http://edu.olloo.mn/english/images/sound_icon.gifАудио сонсох

Goodbye - Баяртай http://edu.olloo.mn/english/images/sound_icon.gifАудио сонсох

Good night - Сайхан амраарай http://edu.olloo.mn/english/images/sound_icon.gifАудио сонсох

 

Occasional Greetings - Баяр ёслол ба тусгай үйл явдлын мэндчилгээ

Happy Christmas эсвэл Merry Christmas

Happy New Year!-Шинэ жилийн мэнд хүргэе!

Happy Easter - Улаан өндөгний баярын мэнд

Good Luck - Амжилт хүсье

Congratulations! - Баяр хүргэе!

Well done - Сайн байна

Get well soon - Хурдан эдгээрэй

Shaking Hands - Гар барин мэндчилэх

Хэн нэгэнтэй анх уулзаж байгаа тохиолдолд бид гар гараа барин How do you do? эсвэл Nice to meet you гэж хэлдэг.

How do you do? гэдэг нь асуулт биш Сайн байна уу гэсэн утгыг илэрхийлдэг.

Залуус Give me five! гэж хэлэн гарын алгаа хооронд нь хавсардаг.

Бид сайн таньдаг хүмүүстэйгээ гар бариад байдаггүй.

Naturally speaking - Энгийн ярианд хэрэглэхдээ

Жишээ нь:

Mr. Bean

Good morning, Mrs. Breuer

Mrs. Breuer

Good morning, Mr. Bean. How are you?

Mr. Bean

I am fine thanks and you?

Mrs. Breuer

Not too bad. Mr. Bean this is my husband Michael, Michael this is Mr. Bean my English teacher.

Mr. Breuer

Nice to meet you.

Mr. Bean

Nice to meet you too. Are you from Germany, Mr. Breuer?

Mr. Breuer

Yes, East Germany, from Dresden. And you, are you from London?

Mr. Bean

No, I am from Derby but I live in London now.

Mrs. Breuer

Well, goodbye Mr. Bean. It was nice to see you.

Mr. Bean

Goodbye.HelloFormal and Informal Greetings and Introductions

Албан ба албан бус мэндчилгээнүүд болон танилцуулга

First meetings - Анхны уулзалт

 

 

 

 

 

Formal

Introducing yourself-Өөрийгөө танилцуулах

Introducing others-бусдыг танилцуулах

Responding-хариулах

How do you do? My name is Lynne Hand. Сайн байна уу. Миний нэрийг Лин Ханд гэдэг.  Mrs Hand, may I introduce my boss, This is Mr. Smith. Хатагтай Хээнд, танд даргаа танилцуулах гэсэн юм. Энэ бол ноён Смит. Nice to meet you Mrs. Hand. Танилцахад таатай байна, хатагтай Хээнд.
Hello Lynne Hand. I am the owner of this web site. Сайн байна уу Лин Хээнд. Би энэ вебсайтны эзэн нь байна. Lynne I would like you to meet John Smith our salesman. John, this is Lynne Hand. Лин, таныг манай худалдагч Жонн Смиттэй танилцуулах гэсэн юм. Жонн, энэ хүн бол Лин Хээнд. Nice to meet you Lynne. Танилцахад таатай байна, Лин.
Lynne Hand, the owner. Дарга, Лин Хээнд. Lynne, meet John, my husband. John, this is my friend Lynne. Лин, миний нөхөр Жоннтой танилц. Жонн, энэ миний найз Лин. Hi Lynne. How are you? Сайн уу, Лин. Юу байна даа?

 

 

 

Informal

 

 

 

 

 

Introducing yourself-Өөрийгөө танилцуулах

Introducing others-бусдыг танилцуулах

 

Responding-хариулах

 

Hi My name is Hand. Сайн уу, миний нэрийг Хээнд гэдэг. Hand, can I introduce my boss, This is Mr. Smith. Хээнд, таныг дарга ноён Смиттэйгээ танилцуулах гэсэн юм. Nice to meet you Mrs. Hand. Танилцахад таатай байна, хатагтай Хээнд.
Hi Hand. I am the owner of this web site. Сайн уу, Хээнд. Би энэ вебсайтны эзэн. Hand I want you to meet with Smith our salesman. John, this is Hand. Хээнд, би таныг худалдагч Смиттэйгээ танилцуулая. Жонн, энэ бол Хээнд. Nice to meet you Hand. Танилцсандаа таатай байна, Хээнд.
Hand, the owner. Дарга, Хээнд. Hand, this is John, my husband. John, this is my friendHand. Хээнд, энэ бол Жонн, миний нөхөр. Жонн, энэ миний найз Хээнд. Hi Hand.  Сайн уу, Хээнд.

Next meeting - Дараагийн уулзалт

Formal

Greeting-Мэндлэх

Responding-ХариулахHello, Mrs. Hand. It is nice to see you again. Сайн байна уу, хатагтай Хээнд. Тантай дахин танилцахад таатай байна. What a pleasant surprise! How are you? It is been for a while. Ямар гайхалтай учрал вэ. Юу байна даа. Удаан уулзсангүй шүү.Good morning Mrs. Hand. How are you today? Өглөөний мэнд хатагтай Хээнд. Өнөөдөр ямар байна? I am very well thank you. And you? Тун сайн, баярлалаа. Харин та?Good afternoon Mr. Reed. It is good to see you. Өдрийн мэнд ноён Рийд. Тантай уулзахад таатай байна. Thank you. It is nice to see you too. How are things going? Баярлалаа. Таньтай ч гэсэн танилцахад таатай байна. Юу байна даа?
Hello Petra. How are you doing? Сайн байна уу, Петра. Ямаршуухан байна даа? Fine thanks. What is new with you? Зүгээр ээ, баярлалаа. Сонин юу байна даа?Hi Dieter! How is it going? Сайн уу, Дийтэр. Ямаршуухан байна даа? It is not too bad, busy as usual. Муугүй шүү, хэвэндээ завгүй л байна.

Informal

Greeting-Мэндлэх

Responding-Хариулах

Hi Hand. Nice to see you again. Сайн уу, Хээнд. Дахин уулзахад сайхан байна. Hey, what`s up? Long time haven`t seen you. Хөөе, юу байна даа? Удаан уулзсангүй шүү.
Hi Hand. How are you? Сайн уу, Хээнд. Юу байна даа? Fine thanks and you? Сайн, баярлалаа. Харин таниар?
Hi Mr.Reed. Nice to see you. Сайн уу, ноён Рийд. Тантай танилцахад таатай байна. Nice to see you too. How are you? Надад ч гэсэн мөн адил. Юу байна даа?
Hello Petra. How are you doing? Сайн байна уу, Петра. Ямаршуухан байна даа? Fine thanks. What is new? Зүгээрээ, баярлалаа. Сонин юу байна?
Hi Dieter! How is everything? Сайн уу, Диэтэр. Хэр байна даа? Not bad. Муугүй шүү.

http://edu.olloo.mn/english/images/play_video.gifВидео vзэх

Хүн болон газар нутаг заасан тэмдэг нэрс

Хүн болон газар нутгийг заасан зарим нэг тэмдэг нэрийг сурцгаая:

Хүн болон газар нутгийг заасан тэмдэг нэрүүд - гадаад үзэмж

beautiful - сайхан

Pretty - хөөрхөн, гоо үзэсгэлэнтэй

Ugly -Муухай, царай муутай

 

Хувь хүний шинж чанар, газар нутгийн онцлог шинжийг заасан тэмдэг нэрүүд

Lovely - сайхан, аятайхан

Nice - гоё, хөөрхөн, сайхан

all right - бүх юм зүгээр

Awful - аймаар муухай

Horrible - аймаар, муухай

Terrible - аймшигийн муухай

 

Хүн, газар нутаг, эд юмсыг заасан тэмдэг нэрийг асуух асуултууд

Хүнд

Асуулт

Хариулт

Гадаад төрх

What does David look like? Дэйвид ямархуу харагддаг вэ?

Oh, he`s handsome. He`s tall with fair hair. Өө тэр сайхан залуу ш дээ. Өндөр, цайвар үстэй.

Хувийн шинж чанар

What is he like? Тэр ямар залуу вэ?

He`s a lovely man. Тэр маш дажгүй залуу.

 

Газар нутаг

Асуулт

Хариулт

Харагдац

What does Tuscany look like? Tuscany ямархуу газар юм бэ?

Oh, it`s a very pretty place. Өө, маш сайхан газар ш дээ.

Онцлог шинж

What is Tuscany like? Tuscany ямар вэ?

It"s a lovely place. Гоё газар.

 

Эд юмс

Асуулт

Хариулт

Гаднах байдал

What is the new Jaguar car like? Шинэ Ягвар ямархуу машин бэ?

Oh, it`s really beautiful car. Үнэхээр сайхан машин.

Онцлог шинж

What is new Jaguar? Шинээр гарсан Ягвар ямар вэ?

It`s a very comfortable car. Маш тохилог машин.

 

Эсрэг утгатай үгнүүд

big / large - Том

"It`s a large animal."

Small - Жижэг

"It`s a small animal."

Clean - Цэвэр

"She`s a clean little girl."

Dirty - Бохир

"She`s a dirty little girl."

Friendly -Нөхөрсөг

"They`re friendly people."

Unfriendly - Нөхөрсөг бус

"They`re unfriendly people."

Expensive - Үнэтэй

"It`s an expensive car."

Cheap - Хямд

"It`s a cheap car."

Good - сайн

"He`s a good boy."

Bad - Муу

"He`s a bad boy."

Tall - Өндөр

"He`s a tall man."

Short -Нам

"He`s a short man."

Long -Урт

"She has long hair."

Short -Богино

"She has short hair."

Comfortable - Тав тухтай

"It`s a comfortable chair."

Uncomfortable - Тохигүй

"They`re uncomfortable chairs."

Happy - Аз жаргалтай

"It`s a happy face."

Sad - Гунигтай

"It`s a sad face."

New -Шинэ

"It`s a new car."

Old -Хуучин

"It`s an old car."

 

Анхаар !

Ялгац гишүүний тухай дүрмийг санаж ав, "а" юмуу "an" - ийн алийг нь хэрэглэх вэ гэдэг нь нэр үгээсээ шалтгаалан өөр өөр байна.

Жишээ нь:

It`s a car.
It`s a new car.
It`s an old car.

Харилцан яриа

Mr. Bean meets Mr. Breuer again at a party.

Mr. Bean:

Hello, Mr Breuer. It`s nice to see your again.

Mr. Breuer:

Mr Bean, what a nice surprise! How are you?

Mr. Bean:

I`m fine thanks, and how is Mrs Breuer?

Mr. Breuer:

She`s OK thank you. She"s getting a new teacher next week, a Miss Burton. What"s she like?

Mr. Bean:

Don`t worry she"s very nice. She"s really friendly.

Mr. Breuer:

Oh that`s good to know. You come from Derby, don"t you Mr Bean?

Mr. Bean:

Yes, that`s right.

Mr. Breuer:

What`s it like?

Mr. Bean:

It`s a big city in the Midlands. It`s a really nice city to live in and the people their are very friendly. What`s Dresden like?

Mr. Breuer:

Dresden is a very large city in the East of Germany. It`s beautiful in parts but quite ugly in others. There have been a lot of changes recently.

Mr. Bean:

Yes, I can imagine.


Анхаар !

* all right, awful, bad, beautiful, big, cheap, clean, comfortable, dirty, expensive, friendly, good, happy, horrible, large, long, lovely, new, nice, OK, sad, short, small, tall, terrible, uncomfortable and unfriendly
эдгээр нь нэр үгийг тодотгодог тэмдэг нэрүүд юм.
* very, quite, really and slightly
эдгээр нь тодотголууд ба тэмдэг нэрийг тодотгож байдаг.

Alphabet-Цагаан толгой

Англи хэлний цагаан толгойд 26 үсэг байдаг.

audio1

Үсэг

Галиг

Дуудлага

Үсэг

Галиг

Дуудлага

A a

[ei]

ээе

P p

[pi:]

пи

B b

[bi:]

би:

Q q

[kju:]

кью

C c

[si:]

си:

R r

[a:]

а:

D d

[di:]

ди:

S s

[es]

э:с

E e

[i:]

и:

T t

[ti:]

ти:

F f

[ef]

э:ф

U u

[ju:]

юү

G g

[dзi:]

жи

V v

[vi:]

ви:

H h

[eit∫]

эйч

W w

[dΛblju:]

дабльюу

I i

[ai]

аая

X x

[eks]

экс

J j

[dзei]

жээе

Y y

[wai]

yай

K k

[kei]

кээе

Z z

[zed]

зэд

L l

[el]

э:л

M m

[em]

э:м

N n

[en]

э:н

O o

[ou]

өү


Vowels - Эгшиг

Эгшиг

Галиг

Дуудлага

A

[ei]

эй

E

[i:]

и:

I

[ai]

аая

O

[ou]

өү

U

[ju:]

юү

 

Өргөн хэрэглэгддэг тэмдэглэгээнүүд

. full stop -
цэг
, comma -
таслал
? question mark -
асуултын тэмдэг
! exclamation mark -
анхааралын тэмдэг
: colon -
тодорхойлох цэг
; semi-colon -
хагас тодорхойлох цэг
- hyphen (dash) -
дундуур зураас
& ampersand -
бас гэсэн тэмдэг
/ slash (forward slash) -
налуу зураас-урагшаа налуу зураас
(backward slash) -
хойшоо налуу зураас
@ at -
имэйлийн тэмдэг
# hash -
чагт, дугаар гэсэн тэмдэг
£ pound symbol -
паунд
€ euro symbol -
евро
$ dollar symbol -
доллар
* asterisk-
од
` grave accent-
үгийн үе тэмдэглэх тэмдэг
" quotation mark-
иш татсан хашилт
( ) bracket-
хаалт
[] square bracket-
дөрвөлжин хаалт
{ } left / right brace-
их хаалт

< > left / right angle bracket-булангын хаалт

%-percent -хувь

_ underscore -доогуур зураас

About people-Хүмүүсийн тухай

Who is this? Энэ хэн бэ?

Who are they? Тэр хүмүүс хэн бэ?

Who is this? - Энэ хэн бэ?

What is her name? - Түүний нэр хэн бэ?

Where does she come from? - Тэр хаанаас ирсэн бэ?

Where does she live? - Тэр хаана амьдардаг вэ?

What nationality is she? - Тэр ямар үндэстэн бэ?

It`s Ingrid. Энэ Ingrid.

Her name is Ingrid. Түүний нэрийг Ingrid гэдэг.

She comes from Sweden. Тэр Шведээс ирсэн

She lives in US. Тэр Америкад амьдардаг.

She`s Swedish. Тэр Швед хүн.

He`s Napoleon. Тэр Napoleon.

His name is Napolean Bonaparte. Түүний нэрийг Napoleon Bonaparte гэдэг.

He comes from France. Тэр Францаас ирсэн.

He`s dead. Тэр нас барчихсан.

He`s French. Тэр Франц хүн.

Who are they?-Тэд хэн бэ?

What are their names?-Тэдний нэрийг хэн гэдэг бэ?

Where do they come from?-Тэд хаанаас ирсэн бэ?

Where do they live?-Тэд хаана амьдардаг бэ?

What nationality are they?-Тэд ямар үндэстэн бэ?

They`re the Beatles-Тэд Битлз.

Their names are John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr and George Harrison. Тэдний нэрийг Жон Леннон, Пол Макартин, Ринго Стар, Жорж Харисан гэдэг.

They come from England. Тэд Англиас ирсэн.

John Lennon and George Harrison are dead. Paul lives in England and Ringo lives in Monte Carlo. Жон, Жорж 2 нас барсан. Пол, англид, Ринго Монте Карлод амьдардаг.

They`re British. Тэд бол Англичууд

 

Анхаар:

Where do you come from? = Where were you born? Чи хаанаас ирсэн бэ эсвэл чи хаана төрсөн бэ гэж асууж болно.

Where do you live? = Where do you live now? Чи хаана амьдардаг вэ эсвэл чи одоо хаана амьдарч байгаа вэ гэж асууж болно.

Жишээ нь: "I come from England, but I live in Germany." Би англиас ирсэн гэвч би Германд амьдардаг.

What to say-Яаж хэлэх

Question-Асуулт

Short answer-Товч хариулт

Long answer-Гүйцэд хариулт

"What`s your name?"

"It`s Lisa."

"My name is Lisa Hand."

"Where are you from?"

"From England."

"I come from England."

"Where do you live?"

"In Darmstadt."

"I live in Darmstadt."

"What`s your nationality?"

"I`m English."

"My nationality is English."

 

 

 

 

Харилцан яриа:

What`s your name please? Таны нэр хэн бэ? Mr. Bean. Бэн.
Do you come from London? Та Лондонгоос ирсэн үү? No I come from Derby.Үгүй, би Дэрбигээс ирсэн.
Do you live in Derby? Та Дэрбид амьдардаг уу? No, I live in London. Үгүй би Лондонд амьдардаг.
Are you English? Та англи уу? Yes, I am. Тиймээ.
Thank you. Баярлалаа. You`re welcome. Зүгээр.

Хүнийг хүндэтгэн дуудах хэлбэр ба цол хэргэм

Master

Залуухан эрэгтэй
Орчин үед ховорхон хэрэглэдэг болсон.

Master William

Mr

Насанд хүрсэн эрэгтэй хүн (гэрлэсэн, гэрлээгүй)

Mr. Bean

Mrs

Эмэгтэй (гэрлэсэн)

Mrs. Hand

Miss

Залуухан болон насанд хүрсэн эмэгтэй (гэрлээгүй)

Miss Marple

Ms

Эмэгтэй (гэрлэсэн гэвч одоо нөхөргүй)

Ажил хэрэгт ихэвчлэн хэрэглэдэг.

Ms. Roddick

Одоо үргэлжлэх цагийн зөвшөөрсөн хэлбэр - I am doing

Одоо үргэлжлэх цаг

Subject + үйл үг + ing (яг ярьж буй цаг хугацаанд буюу ОДОО болж буй үйл явдалд хэрэглэнэ.)

Am/Is/Are doing

"What am I doing?"

Би юу хийж байна вэ?

"I am standing."

Би зогсож байна.

"What is he doing?"

Тэр эрэгтэй юу хийж байна вэ?

"He is sitting."

Тэр эрэгтэй сууж байна.

"What is she doing?"

Тэр эмэгтэй юу хийж байна вэ?

"She is walking."

Тэр эмэгтэй алхаж байна.

"What is it doing?"

Тэр юу хийж байна вэ?

"It is running."

Тэр гүйж байна.

"What are they doing?"

Тэд нар юу хийж байна вэ?

"They are playing."

Тэд нар тоглож байна.

"What are we doing?"

Бид нар юу хийж байна вэ?

"We are surfing the Internet."

Бид нар интернэтээр аялаж байна.

 

Зөв бичих дүрэм:

2 дараалсан гийгүүлэгчээр төгссөн үгний ард -ing залгах

To walk

walk + ing

walking

2 эгшиг + гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To sleep

sleep + ing

sleeping

Эгшиг + g гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To jog

jog + ing

jogging

Эгшиг + m гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To swim

swim + ing

swimming

Эгшиг + n гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To run

run + ing

running

Эгшиг + p гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To shop

shop + ing

shopping

Эгшиг + t гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To put

put + ing

putting

-ie - ээр төгссөн үгс

To die

die + ing

dying

-e - ээр төгссөн үгс

To phone

phone + ing

phoning

- аар төгссөн үгс

To study

study+ing

studying

* g, m, n, p, t ээр төгссөн үгүүд ing дагавар авахдаа дахин давтагдаж бичигддэг. Учир энэ нь англи хэлэнд silent sound буюу чимээгүй, сайн сонсогддогүй учраас сүүлийн үсгийг давтаж бичдэг юм.

* ie аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа ie нь у болж хувирдаг.

* y аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа y нь арилахгүй шууд ing залгагдана.

* е ээр төгссөн үг ing дагавар авахдаа е нь арилаад шууд ing дагавар авна.

Товчилсон хэлбэр

Зөвшөөрсөн

Зөвшөөрсөн ба товчилсон

Үгүйсгэсэн

Үгүйсгэсэн ба товчилсон

I am

I`m

I am not

I`m not

You are

You`re

You are not

You aren`t

He is

He`s

He is not

He isn`t

She is

She`s

She is not

She isn`t

It is

It`s

It is not

It isn`t

We are

We`re

We are not

We aren`t

You are

You`re

You are not

You aren`t

They are

They`re

They are not

They aren`t

Одоо үргэлжлэх цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр - I am not doing

Одоо үргэлжлэх цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр

I AM NOT DOING Subject + am/is/are + not + verb + ing=Эзэн бие + am/is/are + үгүйсгэсэн (not) + үйл үг + ing

Present continuous - буюу одоо үргэлжлэх цагийн ямар нэгэн үйл явдлыг илэрхийлнэ.

Үгүйсгэсэн хэлбэр:

Эзэн бие

am/is/are + not

үйл үг+ing

I

I`m not

working

You

you aren`t

doing

He

he isn`t

running

She

she isn`t

playing

It

it isn`t

raining

We

we aren`t

watching

You

you aren`t

swimming

They

they aren`t

riding

Зөв бичих дүрэм:

2 дараалсан гийгүүлэгчээр төгссөн үгний ард -ing залгах

To walk

walk + ing

walking

2 эгшиг + гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To sleep

sleep + ing

sleeping

Эгшиг + g гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To jog

jog + ing

jogging

Эгшиг + m гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To swim

swim + ing

swimming

Эгшиг + n гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To run

run + ing

running

Эгшиг + p гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To shop

shop + ing

shopping

Эгшиг + t гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To put

put + ing

putting

-ie - ээр төгссөн үгс

To die

die + ing

dying

-e - ээр төгссөн үгс

To phone

phone + ing

phoning

-y - аар төгссөн үгс

To study

study+ing

studуing

* g, m, n, p, t ээр төгссөн үгүүд ing дагавар авахдаа дахин давтагдаж бичигддэг. Учир энэ нь англи хэлэнд silent sound буюу чимээгүй, сайн сонсогддогүй учраас сүүлийн үсгийг давтаж бичдэг юм.

* ie аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа ie нь у болж хувирдаг.

* y аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа y нь арилахгүй шууд ing залгагдана..

* е ээр төгссөн үг ing дагавар авахдаа е нь арилаад шууд ing дагавар авна.

Жишээ нь :

"I`m not sitting. I`m standing.

Би суугаагүй байна. Би зогсож байна.

"He`s not standing. He`s sitting.

Тэр эрэгтэй зогсоогүй байна. Тэр эрэгтэй сууж байна.

"She`s not running. She`s walking.

Тэр эмэгтэй гүйгээгүй байна. Тэр эмэгтэй алхаж байна.

"It`s not walking. It`s running.

Тэр алхаагүй байна. Тэр гүйж байна.

"They`re not working. They`re playing.

Тэд нар ажиллаагүй байна. Тэд нар тоглож байна.

"We`re not watching television. We`re surfing the net.

Бид нар телевизор үзээгүй. Бид нар интернэтээр аялаж байна.

Одоо үргэлжлэх цагийн асуусан хэлбэр - Am I doing?

Одоо үргэлжлэх цагийн асуусан хэлбэр

What am I doing?

What is he/she/it doing?

What are we/you/they doing?

Present continuous tense асуух хэлбэрт Who-хэн/What-юу, ямар/Where-хаана/Why-яагаад/When-хэзээ гэсэн асуух үгүүдийг ашиглан асууж болно.

Questions - Асуулт

Am/Is/Are doing

What am I doing?

Би юу хийж байна вэ?

"I`m standing. I`m not sitting"

Би зогсож байна. Би суугаагүй байна.

What is he doing?

Тэр эрэгтэй юу хийж байна вэ?

"He`s sitting. He`s not standing." Тэр эрэгтэй сууж байна. Тэр эрэгтэй зогсоогүй байна.

What is she doing?

Тэр эмэгтэй юу хийж байна вэ?

"She`s walking. She`s not running"

Тэр эмэгтэй алхаж байна. Тэр эмэгтэй гүйгээгүй байна.

What is it doing?

Энэ юу хийж байна вэ?

"It`s working. Энэ ажиллаж байна.

What are they doing?

Тэд нар юу хийж байна вэ?

"They`re playing. They`re not working"

Тэд нар тоглож байна. Тэд нар ажиллаагүй байна.

What are we doing?

Бид нар юу хийж байна вэ?

"We`re surfing the Internet. We`re not watching television." Бид нар интернетээр аялаж байна. Бид нар телевизор үзээгүй байна.

 

 

 

Зөв бичих дүрэм:

2 дараалсан гийгүүлэгчээр төгссөн үгний ард -ing залгах

To walk

walk + ing

walking

2 эгшиг + гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To sleep

sleep + ing

sleeping

Эгшиг + g гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To jog

jog + ing

jogging

Эгшиг + m гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To swim

swim + ing

swimming

Эгшиг + n гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To run

run + ing

running

Эгшиг + p гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To shop

shop + ing

shopping

Эгшиг + t гийгүүлэгчээр төгссөн үгс

To put

put + ing

putting

-ie - ээр төгссөн үгс

To die

die + ing

dying

-e - ээр төгссөн үгс

To phone

phone + ing

phoning

- аар төгссөн үгс

To study

study+ ing

studying

* g, m, n, p, t ээр төгссөн үгүүд ing дагавар авахдаа дахин давтагдаж бичигддэг. Учир энэ нь англи хэлэнд silent sound буюу чимээгүй, сайн сонсогддогүй учраас сүүлийн үсгийг давтаж бичдэг юм.

* ie аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа ie нь у болж хувирдаг.

* y аар төгссөн үг ing дагавар авахдаа y нь арилахгүй шууд ing залгагдана.

* е ээр төгссөн үг ing дагавар авахдаа е нь арилаад шууд ing дагавар авна.

 

What to say - Яаж хэлэх вэ?

Yes гэж хариулах

Yes or No

Дэлгэрэнгүй хариулт

Товч хариулт

Am I learning English?

Yes, you`re learning English.

Yes, you are эсвэл Yes.

Is he/she learning English?

Yes, he/she`s learning English.

Yes, he/she is эсвэл Yes.

Are you learning English?

Yes, I`m learning English.

Yes, I am эсвэл Yes.

Are we learning English?

Yes, we`re learning English.

Yes, we are эсвэл Yes.

Are they learning English?

Yes, they`re learning English.

Yes, they are эсвэл Yes.

Answering Yes or No

Closed Question

Long answer

Short answer

Am I learning German?

No, I`m not learning German.

No, I`m not эсвэл No.

Is he/she learning German?

No, he/she`s not learning German.

No, he/she`s not эсвэл No.

Are you learning German?

No, you`re not learning German.

No, you`re not эсвэл No.

Are we learning German?

No, we`re not learning German.

No, we`re not эсвэл No.

Are they learning German?

No, they`re not learning German.

No, they`re not эсвэл No.

Answering in full

Open Question - yes эсвэл no гэж хариулахгүй

Answer

What are you doing?

I`m learning English.

What is he doing?

He`s working now.

What is she doing?

She`s washing the dishes.

What are we doing?

We`re talking about Sara`s concert.

What are they doing?

They`re dancing in the night club.

Энгийн одоо цагийн зөвшөөрсөн хэлбэр - I do

Жирийн одоо цаг - The present simple "I do"

Бид жирийн одоо цагийг байнга, тогтмол давтагддаг үйл явдлыг илэрхийлэхэд хэрэглэдэг.

 

Гуравдагч этгээд дээр (he, she, it) үйл үг нь "s" дагавар авна.

Жишээ нь:

I

do

have

work

read

you

do

have

work

read

he

does

has

works

reads

she

does

has

works

reads

it

does

has

works

reads

we

do

have

work

read

they

do

have

work

read

 

Даваа гарагийн өглөө бүр Бений хийдэг зүйлс

Every Monday Mr Bean wakes up at 6.00 am. Даваа гараг бүр Бен өглөөний 6 цагт сэрдэг.

He gets up at 6.15 am and goes to the bathroom. Тэр 6.15-д босоод угаалгын өрөө рүү явдаг.

He usually has a shower then he has a shave and brushes his teeth. Тэр ихэвчлэн душинд ороод тэгээд сахлаа хусаж, шүдээ угаадаг.

He eats breakfast at about 7.00 am. Тэр өглөөний цайгаа 7 цагийн үед уудаг.

After breakfast he reads the newspaper. Өглөөний цайныхаа дараа тэр сонин уншдаг.

At 7.30 am he goes to work. 7.30-д тэр ажил руугаа явдаг.

Зөв бичих дүрэм:

-s / -sh/ -ch гийгүүлэгчээр төгссөн үгс - es дагаварыг авна:

Жишээ нь: toss-tosses - crash - crashes - scratch - scratches

-y гийгүүлэгчээр төгссөн үгс -ies болж хувирна:

Жишээ нь: worry-worries - cry-cries

* Мөн....

do-does - go-goes болдог.

Colour (Өнгө)

 

Үндсэн өнгөнүүд

Туслах өнгөнүүд

Завсрын өнгөнүүд

Хар ба цагаан

Жишээнүүд

 

 

 

Үндсэн Өнгөнүүд

Өнгөнд 3 үндсэн өнгө байдаг. Бусад өнгөнүүд нийлээд энэ 3 өнгийг гаргаж чаддаггүй учраас үндсэн өнгө гэнэ. Энэ 3 өнгө нь -Улаан, Хөх, Шар

Red - Улаан

Blue - Хөх

Yellow - Шар

Жишээ нь:

Туслах Өнгөнүүд

Хэрвээ чи 2 үндсэн өнгийг хооронд нь холивол туслах өнгийг гаргаж авч чадна. Улаан ба хөх өнгийг холивол үзмэн ягаан өнгө, хөх ба шар өнгийг холивол ногоон өнгө, шар ба улаан өнгийг холивол улбар шар өнгө гарна.

+

=

+


=


Ye

+


=Завсрын Өнгөнүүд

Завсрын өнгөнүүд нь саармаг өнгөнүүд болох бор болон саарал өнгөнүүд юм.

Хэрэв чи гурван туслах өнгийг хооронд нь холивол мөн үндсэн болон туслах өнгийг хооронд нь холивол завсрын өнгийг гаргаж авна.

Brown - Бор

Grey-Саарал
Хар ба Цагаан

Black - Хар

White - Цагаан

Pink - Ягаан

Cream - Цайвар шар

Light blue-Цайвар цэнхэр

Dark blue-Гүн цэнхэр

Light green - цайвар ногоонЖишээ нь:

Их Британи улсын төрийн далбаа нь улаан, цагаан, хөх өнгөтэй.
Great Britain flag is red, white and dark blue.

Герман улсын төрийн далбаа нь хар, улаан, шар өнгөтэй.
German flag is black, red and yellow

Хаш нь үзмэн ягаан өнгөтэй.
Aubergines are purple

Байцаа нь ногоон өнгөтэй.
Lettuce is green

Нимбэг нь шар өнгөтэй.
Lemons are yellow

Жүрж нь улбар шар өнгөтэй.
Oranges are orange

Оцон шувуу нь хар ба цагаан өнгөтэй.
Penguin is black and white

ENGLISH IDIOMS: COLOURS

 
IDIOM 1: "black sheep (of the family)"
                                               
MEANING: a person who is a disgrace to a family or group
                                   
EXAMPLE: Tommy is the black sheep in his family: he is the only member who has not     made a success of his life.

 
 
IDIOM 2: "blue in the face"
                                              
MEANING: very angry or upset, excited and very emotional
                                              
EXAMPLE: He argued with her until he was blue in the face.
 
 IDIOM 3: "red-letter day"
                                             
MEANING: a day that is memorable because of some important event
                                             
EXAMPLE: It was a red-letter day when she finally received her graduation diploma.

 
IDIOM 4: "white as a ghost"
                                             
MEANING: very pale because of fear, shock, illness etc.
                                             
EXAMPLE: My sister became white as a ghost when she saw the man at the window.
 
 
IDIOM 5: "with flying colors"
                                            
MEANING: with great or total success
                                            
EXAMPLE: She passed her exam with flying colors and now wants to go out and celebrate.

 

Энгийн одоо цагийн зөвшөөрсөн хэлбэр - I do

Жирийн одоо цаг - The present simple "I do"

Бид жирийн одоо цагийг байнга, тогтмол давтагддаг үйл явдлыг илэрхийлэхэд хэрэглэдэг.

 

Гуравдагч этгээд дээр (he, she, it) үйл үг нь "s" дагавар авна.

Жишээ нь:

I

do

have

work

read

you

do

have

work

read

he

does

has

works

reads

she

does

has

works

reads

it

does

has

works

reads

we

do

have

work

read

they

do

have

work

read

 

Даваа гарагийн өглөө бүр Бений хийдэг зүйлс

Every Monday Mr Bean wakes up at 6.00 am. Даваа гараг бүр Бен өглөөний 6 цагт сэрдэг.

He gets up at 6.15 am and goes to the bathroom. Тэр 6.15-д босоод угаалгын өрөө рүү явдаг.

He usually has a shower then he has a shave and brushes his teeth. Тэр ихэвчлэн душинд ороод тэгээд сахлаа хусаж, шүдээ угаадаг.

He eats breakfast at about 7.00 am. Тэр өглөөний цайгаа 7 цагийн үед уудаг.

After breakfast he reads the newspaper. Өглөөний цайныхаа дараа тэр сонин уншдаг.

At 7.30 am he goes to work. 7.30-д тэр ажил руугаа явдаг.

Зөв бичих дүрэм:

-s / -sh/ -ch гийгүүлэгчээр төгссөн үгс - es дагаварыг авна:

Жишээ нь: toss-tosses - crash - crashes - scratch - scratches

-y гийгүүлэгчээр төгссөн үгс -ies болж хувирна:

Жишээ нь: worry-worries - cry-cries

* Мөн....

do-does - go-goes болдог.

 

 

 


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

ih emeh tsegtstei sn bolson bna bayrlalaa
Бичсэн: misha хэзээ: 3:10, 2012-08-18 | Холбоос | |
талархал
баярлалаа. цэгцтэй мэдлэг болж чадна гэдэгт иргэлтэй байна.
Бичсэн: Зочин хэзээ: 1:37, 2011-03-19 | Холбоос | |
алга ташилт алга ташилт
Бичсэн: bogi (зочин) хэзээ: 3:04, 2011-02-02 | Холбоос | |
idiomatic-dormant