avatar

Mэдэхэд илүүдэхгүй.....англи хэл

2011-05-27, 17:55
Англи хэлний өдөр тутмын 200 өгүүлбэр
1. I see - Би ойлголоо
2. I quit! - Би болилоо
3. Let go! - Явуулаач
4. Me too - Би ч гэсэн
5. I will do my best ! - Би хамгийн сайнаараа ажиллах болно!
6. No way! - Яг ш дээ.
7. Come on - Алив.
8. Hold on - Байж байгаарай
9. I agree - Би зөвшөөрчихнө, би ч гэсэн
10. Not bad - муугүй шүү
11. Not yet - Одоохондоо арай болоогүй байна
12. See you - Баяртай
13. Shup up! - Амаа тат, дуугүй бай
14. So long - Мөд уулзая, түр баяртай
15. Why not? - Яагаад үгүй гэж
16. Allow me - Алив би хийе
17. Be quiet! - Чимээгүй!
20. Have fun! - Сайхан хөгжил...
avatar

Англи хэлний хичээл7

2011-01-31, 12:06

 

Wh Question words (Wh-ээр эхэлсэн асуух үг ба асуух үгүүд)

We use question words to ask certain types of questions. We often refer to them as Wh words because they include the letters Wh (for example Why, what). Ихэндээ Англи хэлэнд асуух үгүүд нь Wh-ээр эхэлсэн байдаг. Эдгээр үгийг ямар нэгэн юм хүнээс асуухдаа хэрэглэнэ.

Wh-ээр эхэлсэн үгнүүд өөрөөр хэлбэл where, what, when, who гэх мэт нь байрлал (where), хүн (who), эд зүйлс (things), үйл явдлын байдал, чанар (how), үйл явдал болон байдлын үндэслэл, нотолгоо (why) зэргийг асуухад хэрэглэгдэнэ. Доорх хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй тайлбарла...

avatar

Англи хэлний хичээл6

2011-01-31, 12:04

Prepostions (Угтвар үг)

Time - Цаг хугацаа

 

Prepostions-Угтвар үг

Usage-Ашиглагаа

Example-Жишээ

on-д, т

days of the weeк-7 хоногийн өдрүүд

on Monday-Даваа гарагт

in-д, т, дотор

month/season-сар, улирал

time of day-өдрийн цаг хугацаа

year-жил

after a certain period of time (хэзээ)-тогтсон цаг хугацаа

in August / in winter-8-р сард, өвлийн улиралд

in the morning-
өглөөгүүр

in 2006-
2006 онд

in an hour-
цагийн дотор

at-д, т

a certain point of time-тодорхой цаг хугацаанд (хэзээ)

at night-оройд

at the weekends-
амралтын өдр...

avatar

Англи хэлний хичээл5

2011-01-31, 11:59

Number (Тоо)

English Numbers - Тоо

numbers

Тоогоо сурцгаана уу.

 

Cardinal Numbers - Үндсэн тоо

Symbol

Word

Pronounce It

0

Nought/zero

0

1

One

1

2

Two

2

3

Three

3

4

Four

4

5

Five

5

6

Six

6

7

Seven

7

8

Eight

8

9

Nine

9

10

Ten

10

11

Eleven

11

12

Twelve

12

13

Thirt...

avatar

Англи хэлний хичээл4

2011-01-31, 11:57

Families 2 (Гэр бүл 2 )

Family 2

http://edu.olloo.mn/english/content_files/picture/family%20members.gif

The Bell Family- Бэллын гэр бүл

Do you remember Mr and Mrs Bell and their children Carol and Robert?                                    Санаж байгаа биздээ Ноён, хатагтай Бэллын хүүхдүүд Карол Робэрт 2 ыг?

Mr Bell`s parents are dead and he does not have any brothers and sisters, he was an only child. Ноён Бэллын эцэг эх нас барсан. Түүнд ямар ч ах дүү байхгүй тэр айлын ганц хүүхэд байжээ.

Mrs Bell`s parents are still alive, she has a younger sister and an older brother.                    Хатагтай Бэллын эцэг эх амьд...

avatar

Англи хэлний хичээл3

2011-01-31, 11:54

Past simple tense-question form-Энгийн өнгөрсөн цаг – асуух хэлбэр - "Did..? "

Асуулт үүсгэхийн тулд хувирсан туслах үйл үг болох "did" + өгүүлэгдэхүүн + үйл үгийн анхий хэлбэр дээр бичигдэнэ.

Зөвшөөрсөн хэлбэр

Үгүйсгэсэн хэлбэр

I worked.

I didn`t work.

You worked.

You didn`t work.

He/She worked.

He/She didn`t work.

It worked.

It didn`t work

We worked.

We didn`t work.

They worked.

They didn`t work.

Асуух хэлбэр

...

Did

I

have

something?

you

do

he

like

she

want

it

need

we

play

avatar

Англи хэлний хичээл2

2011-01-31, 11:52

Энгийн одоо цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр - I do not

The Present Simple negative - Жирийн одоо цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр - "don`t" = do not | "doesn`t" = does not

Гуравдагч этгээд (he, she, it) үгүйсгэсэн хэлбэрт үйл үг нь "s" дагавар авна. Жишээ нь:

 

http://edu.olloo.mn/english/content_files/picture/i%20do.gif

Do you read book?

Yes, i do

Does he like candy?

No, he likes ice cream

 

I/we/you/they

do not

do not have

do not read

do not like

do not eat

do not drink

I/we/you/they

don`t

don`t have

don`t read

don`t like

don`t eat

don`t drink

He/she/it

does not

does not have

does not re...

avatar

Англи хэлний хичээл1

2011-01-31, 11:44


To be-Am/Is/Are (To be үйл үг)

To be үйл үг нь англи хэлний хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг үйл үг юм. Энэ нь туслах ба гол үйл үг болон хэрэглэгдэж болно. Бараг бүх үйл үгнүүд ямар нэг төрлийн үйл хөдлөлийг илэрхийлж байдаг бол To be үйл үг нь дангаараа хэрэглэгдэж байгаа тохиолдолд ихэвчлэн нөхцөл байдлыг илэрхийлэхэд ашиглагдана.  Энэ үйл үг хүн, юмс, үзэгдлийг тодорхойлж хэлэхэд мөн харилцаа, сэтгэлийн хөдөлгөөн зэргийг илэрхийлдэг. Маш энгийнээр тодорхойлвол одоо цаг дээр:

1. Мэдээллийн шинжтэй 

    I am a doctor.

    That is a car.

    They are students

2. Шинж тэмдэгийн чанартай  ...

avatar